Skip to main content

مشاوره ورود به بازار

شناخت بهترین نقطه شروع بازاریابی

 

مشاوره ورود به بازار

 

چه زمانی به این مشاوره نیاز دارید؟

زمانی که تیم سازمانی شما بر اساس تحقیقات قابل استناد فرصت جدیدی را شناسایی کرده و خدمت یا محصول مربوط به آن را ایجاد کرده است و الان دنبال نقشه راه دقیق ورود به بازار و شناخت بهترین نقطه شروع بازاریابی هستید.

 

چرا به این مشاوره نیاز دارید؟

چون برای ورود خدمت یا محصول جدیدی به بازار نیاز به ایجاد آمادگی در سازمان و چه بسا انجام تغییرات در فرایندها و در داخل سازمان دارید و قبل از ایجاد این تغییرات یا ایجاد بخش ها و روابط جدید باید مطمئن شد که:

  • مشتریان قبلی چه طور با خدمات جدید تعامل می کنند؟ چه بازخوردهایی روی کار جدید می دهند؟ اصلاحات پیشنهادی به چه شکلی باید بهبود یابند تا پذیرشش برای آن ها مطلوب تر شود؟
  • بهترین روش پروتوتایپ سازی خدمت یا محصول برای دریافت بازخوردهای ارزشمند و معنادار چیست؟
  • آیا مشتریان واقعا احساس می کنند که در کار جدید دردهای اصلی آن ها رفع شده است؟ آیا نیاز به ارائه شواهدی از جانب سازمان در این مورد است؟
  • مشتریان جدید سازمان که به واسطه خدمت جدید قرار است در زمره مخاطبان اصلی سازمان قرار گیرند، در فرایند پروتوتایپ محصول یا خدمت چه بازخوردهایی می دهند؟ چه طور این بازخوردها را باید برای اصلاح کار مورد استفاده قرار داد؟
  • مشتریان در شاخص های موفقیت عملکرد خدمت یا محصول جدید چه طور پیش می روند؟ جذب به راحتی انجام می شود؟ تبدیل به مشتریان فعال می شوند؟ به خدمت یا محصول جدید وفادار می شوند؟ به دیگران استفاده از این خدمت را پیشنهاد می دهند؟
  • از میان کاندیداهای کانال بازاریابی، هر دسته از مشتریان با کدام کانال بازاریابی راحت ترند؟ در هر کانال روی انجام چه کارهایی باید بیشتر تمرکز کرد؟
  • فرایندهای پشت صحنه آماده سازی خدمت و محصول نیاز دقیقا به چه اصلاحاتی دارند؟
  • آیا برای ارائه محصول یا خدمت جدید نیاز به درگیر کردن ذینفع جدیدی در فرایندهای پشت صحنه یا ایجاد نقش جدید سازمانی یا اصلاح روابط فعلی ذینفعان داریم؟
  • و …

 

چه کاری در این مشاوره انجام می شود؟

برای رسیدن به جواب سوال های فوق، تیم لین دیزاین در کنار تیم خدمت یا محصول سازمان شما، ابتدا در چند مرحله و سطح مختلف، به نمونه سازی محصول/خدمت جدید یا اصلاح شده می پردازند و بازخوردهای مشتریان را دریافت کرده و پیشنهادهای بهبود محصول/خدمت جدید را نهایی می کنند. سپس در کنار اعضای سازمان شما، به بررسی فرایندهای پشت صحنه ارائه خدمت یا محصول در سازمان، و انجام اصلاح و بهبودهای لازم آن ها می پردازند. و در نهایت، وضعیت معیارهای عملکردی را همراه با اعضای سازمان شما زیرنظر می گیرند تا در صورت نیاز برای تعریف پروژه جدیدی با هدف انجام آزمون های بازار آماده باشند.

 

چه قدر طول می کشد؟

اعضای لین دیزاین در هر پروژه طراحی تیمی مشترک با صاحب ایده و ذینفعان اصلی ایده تشکیل می دهند و اکثر مراحل طراحی با همکاری یکدیگر پیش می رود. میزان همکاری که صاحب ایده و ذینفعان اصلی در این کار می کنند، تعیین کننده زمانی است که این کار به طول می انجامد.