Skip to main content

مشاوره تدوین ارزش پیشنهادی

ایجاد تمایز برای به اوج رسیدن

 

مشاوره تدوین ارزش پیشنهادی

 

چه زمانی به این مشاوره نیاز دارید؟

زمانی که فرصت ایجاد یک خدمت یا محصول جدید را حس می کنید ولی برای محک درستی یا نادرستی این حس نیاز به تحقیقات بیشتر دارید. همین طور زمانی که وقت بازبینی و اصلاح محصول یا خدمت فرا رسیده و به دنبال ایجاد تمایز در آن ها برای دوباره به اوج رسیدن هستید.

 

چرا به این مشاوره نیاز دارید؟

چون قرار است بخشی از منابع سازمانی خود را صرف راه اندازی یک خدمت یا محصول جدید یا صرف اصلاح آن ها کنید و قبل از متمرکز کردن منابع در مسیر جدید باید مطمئن شد که:

  • اشکالاتی که مشتری در مسیر دریافت خدمت یا استفاده‌ی محصول با آن مواجه شده است را به ترتیب اهمیت شناسایی کرده اید؟
  • در نوآوری جدید پاسخ به مهم ترین دردهای مشتری را هدف گرفته اید؟
  • نیازی عمیق و پنهان از مشتریان که کسی تا به حال پاسخ نداده است را هدف گرفته اید؟
  • آیا فرصت به دست آوردن سهم بازار از گروه جدیدی از مشتریان را دارید یا می توانید ایجاد کنید؟ مهم ترین نیازهای این گروه جدید چیست؟
  • آیا نوآوری‌ای که در محصول یا خدمت نیاز دارید، با اصلاحات کوچک قابل انجام است یا ناگزیر از تغییرات بنیادین هستید؟
  • آیا برای نوآوری جدید باید شرکتی در دل کسب و کار خود ایجاد کنید؟ آیا باید شرکتی بیرون از کسب و کار خود را جذب کنید؟ چه گزینه هایی در این رابطه دارید؟
  • فرصت جدیدی که شناسایی کرده اید تا چه اندازه با اهداف استراتژیک سازمان شما همسو است؟
  • رقبای فعلی مستقیم و غیرمستقیم شما چه بخش هایی را هدف گرفته اند؟ اقیانوس آبی فعالیت شما کجاست؟
  • چه روندهایی در اجتماع، فناوری، و … وجود دارد که می تواند آینده کسب و کار شما و این فرصت جدید را تحت تاثیر قرار دهد؟
  • و …

 

چه کاری در این مشاوره انجام می شود؟

برای رسیدن به جواب سوال های بالا، کار با بررسی مسیری که مشتریان فعلی هم اکنون برای دریافت خدمات و محصولات شما طی می کنند، شروع می شود، با انجام تحقیقات طراحی و شناسایی دردهای اصلی مشتریان و پرسونای مهم ترین بخش های مشتریان (بالفعل و بالقوه) ادامه می یابد، و نهایتا با ایده پردازی و فهرست کردن مسیرهای کلی پیش روی سازمان برای درجات مختلف نوآوری پایان می پذیرد.

بررسی مسیر دریافت خدمات و محصولات کاری است که با مشارکت فعال مشتریان فعلی کسب و کار شما صورت می گیرد و بنابراین برای تعامل با مشتریان، تیم طراحی در همکاری نزدیک با واحد بازاریابی سازمان شما برای این مشاوره اقدام می کند. همچنین، با توجه به اینکه تصمیمات گرفته شده در این مشاوره طراحی بر آینده و جهت گیری استراتژیک سازمان تاثیر زیادی دارد، مشارکت مدیران رده بالای سازمان در تصمیم گیری های فرایند طراحی الزامی است.

 

چه قدر طول می کشد؟

اعضای لین دیزاین در هر پروژه طراحی تیمی مشترک با صاحب ایده و ذینفعان اصلی ایده تشکیل می دهند و اکثر مراحل طراحی با همکاری یکدیگر پیش می رود. میزان همکاری که صاحب ایده و ذینفعان اصلی در این کار می کنند، تعیین کننده زمانی است که این کار به طول می انجامد.