مشاوره استارتاپ

هر مرحله از عمر استارتاپ ها قواعد و مشکلات خاص خود را دارد. بنیانگذاران استارتاپ نیاز به کسی دارند که در هر نقطه از زمان این موارد را به آنها یادآوری و راه مواجهه با آن ها را برایشان تشریح کند.
لین دیزاین خیلی بیشتر از صرف آگاهی بخشی، برای اینکه در هر مرحله از عمر استارتاپ تصویر شفافی از وضعیت کارتان داشته باشید، با خدمات زیر پا به پا در کنار شماست.